•  2009/12/23 【2009 GAME STAR遊戲之星票選】投票活動得獎名單
 
恭喜下列特獎得主,獲得虛擬寶物「30天暢遊卡」,共50名:
s**d**2666、a**5**11*83、a**3**083、a**f**3**083、5**1**83
a**9**1083、f**6**5319、Z**L**0NJK、w**1**8g、b**l**6*073
b**l**63*72、b**l**630*1、e**e**0929、d**g**3112、n**esp
s**9**24、W**ER、c**r**in14、m**hu、a**l**g6*23
5**d**rick、p**a**n2*21、t**1987、c**r**i*12、c**r**in*3
c**r**in、c**r**i*11、d**5**e25、4**e**541、9**w**sd5
s**5**1、5**s**so9、k**q**3、z**x**mm、q**9**789
u**r**on、r**o**1*11、l**5**e37、4**0**253、7**y**vd
i**o**1、y**s**l02、t**5**3、d**v**yaya、5**9**963
8**7**65、0**1**236、g**n**po、b**3**caca、r**j**bz
備註:
1、經工作人員確認該玩家資料無誤後,所有獎品(特獎+普獎)將於98/12/25維護後置入得獎玩家聚寶閣(商城)的「百寶箱」中,請玩家注意且維護自己權益,詳細填寫資料。若玩家資料有誤,將會導致無法收到獎項。(註:建議玩家確實填寫活動網頁中的帳號及伺服器資料,以利贈品發送。)
2、凡報名參賽者即視同承認本活動各項內容及規定,若有未盡事宜者,得由中華網龍隨時公佈之。
3、玩家所得獎項不可要求兌換成現金。